Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo

Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Bugojno

Ministarstvo privrede/gospodarstva Vlade SBK/KSB

Univerzitet u Tuzli, Rudarsko – geološko – građevinski fakultet u Tuzli

Kantonalna direkcija za ceste Busovača

Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo

Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo

Agencija za slivno područje Jadranskog mora – Mostar

BH Telecom d.d. Sarajevo

HT Eronet d.d. Mostar

“HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI” a.d. Trebinje

Općina Jajce

Općina Travnik

Općina Novi Travnik

JU „Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa“  Bihać

JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Bosanski Petrovac

Fondacija kulturno nasljeđe bez granica – Sarajevo

Zemaljski muzej BiH

Higracon d.o.o. Sarajevo

Sarajinženjering d.o.o. Sarajevo

JP Ceste FBIH

NSSN d.o.o. Mostar

Jajce Alloy Wheels  d.o.o.

CATV Bojanić d.o.o.

Grios d.o.o. Grude

Proton  -  Mostar

Bičakčić d.o.o. Sarajevo

Process-Control d.o.o. Sarajevo

P.B. Tracest, Sarajevo

NOBEL ORIENT d.o.o. Sarajevo

Elgrad d.o.o. Vinac

Komotin d.o.o. Jajce

Eskimo S2 d.o.o. Travnik

Geo Nova d.o.o. Stolac

RD Mošćanica d.o.o. Zenica

Vesna S  d.o.o. Bugojno

Telinvest d.o.o. Sarajevo

Mlinpek-Žitar  d.d.

Trišnik d.o.o. Jajce

Interprojekt d.o.o. Mostar

Marušić d.o.o. Jajce

Energopetrol d.d. Sarajevo

Velnet d.o.o. Mostar

Aber Design d.o.o. Sarajevo

Pero d.o.o. Zenica

ATELJE doo Laktaši

Ted-invest d.o.o. Sarajevo